Innvandrere utenfor arbeidsstyrken, fordelt på ønske om arbeid, landbakgrunn og kjønn

Beskrivelse

Tabellen viser innvandrere utenfor arbeidsstyrken, fordelt på om de ønsker arbeid, landbakgrunn og kjønn. Undersøkelsen omfatter personer i alderen 15-74 år.

Personer utenfor arbeidsstyrken inkluderer studenter og skoleelever, alderspensjonister, førtidspensjonister, arbeidsuføre, hjemmearbeidende, vernepliktige og andre. På SSBs nettsider defineres begrepene i AKU.

I 2018 ble estimeringsmetoden for undersøkelsen justert, for å minimere standardfeilen og rette opp mest mulig skjevhet i svarutvalget til undersøkelsen, siden frafallet i undersøkelsen ikke er tilfeldig. Estimeringsmetoden har blitt brukt på data tilbake til 2006, og en del av resultatene tilbake til 2006 har derfor blitt oppdatert og justert sammenlignet med tidligere publiseringer av tallene.

Måleverdier

  • Prosentandel: andel personer, oppgitt i prosent


Datainnsamling
Registerdata

Årganger
2012-2017

Oppdateringsfrekvens
Oppdateres årlig

Full tittel

Innvandrere utenfor arbeidsstyrken, fordelt på ønske om arbeid, landbakgrunn og kjønn

Undertittel

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), 2012–2017

Identifikasjonsnummer

aku-innvandrere-utenforarbstyrkearbonskebakgrunn

Notater

SSB (Statistisk sentralbyrå), tabell 10590

Publikasjoner og andre lenker

Les mer på SSBs nettsider om AKU

Kontaktperson

Ane Mathea Bjønness: ane.mathea.bjonness@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.