Andel sysselsatte med gode læringsmuligheter, krav til læring i jobben og læringsintensivt arbeid, per år

Beskrivelse

Tabellen viser andel sysselsatte (22-66 år) som har gode læringsmuligheter på jobb, krav til læring på jobb og som har læringsintensivt arbeid
Å ha gode læringsmuligheter på jobb betyr at respondenten oppgir å ha svært eller ganske gode muligheter for å skaffe seg kunnskaper og ferdigheter gjennom det daglige arbeidet.
Å ha krav til læring på jobb betyr at respondenten oppgir at jobben i svært stor eller ganske stor grad krever at de stadig må lære seg noe nytt eller sette seg inn i nye ting.
Læringsintensivt arbeid betyr at respondenten både oppgir å ha gode læringsmuligheter på jobb og krav til læring på jobb.
Sysselsatte er definert som at respondenten har deltatt minst én time i inntektsgivende arbeid i referanseuken, eller har slikt arbeid, men var midlertidig fraværende
på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller liknende. Personer i førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte, og det samme gjør personer på
sysselsettingstiltak som får lønn fra arbeidsgiver (til forskjell fra personer på tiltak som får kursstønad, dagpenger eller liknende).


Tallene er hentet fra Lærevilkårsmonitoren (LVM) som er en tilleggsundersøkelse til arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og måler
omfanget av, og vilkårene for, læring og kompetanseutvikling i Norge. Undersøkelsen gjennomføres av Statistisk sentralbyrå
(SSB) som telefonintervjuer av omtrent 12 000 personer i alderen 15-66 år-
Svarprosenten ligger på rundt 80 prosent og resultatene vektes for å ta hensyn til frafall.Måleverdier

  • Læringsmuligheter på jobb: Andel sysselsatte 22-66 år som har svært gode eller ganske gode muligheter til å skaffe seg kunnskaper og ferdigheter gjennom det daglige arbeidet sitt

  • Krav til læring på jobb: Andel sysselsatte 22-66 år som i svært stor eller ganske stor grad har jobb som krever at de stadig må lære seg noe nytt eller sette seg inn i nye ting

  • Læringsintensivt arbeid: Andel sysselsatte 22-66 år med læringsintensivt arbeid, dvs. at de både opplever gode læringsmuligheter på jobb og krav til læring i jobben


Datainnsamling

Utvalgsundersøkelse: Lærevilkårsmonitoren

Årganger

2008-2019

Oppdateringsfrekvens

Oppdateres årlig

Full tittel

Andel sysselsatte med gode læringsmuligheter, krav til læring i jobben og læringsintensivt arbeid, per år

Undertittel

Sysselsatte (22-66) med gode læringsmuligheter i jobb, krav til læring på jobb og læringsintensivt arbeid 2008-2019

Identifikasjonsnummer

LVM-deltakere-uformell

Notater

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kontraktperson

Pia Elisabeth Ianke: pia.ianke@kompetansenorge.no

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for Vox sin statistikkbank.

Statistikkbanken gir deg tall og fakta om voksnes læring samlet på ett sted.

Klikk på knappen "Vis tabell" øverst i høyre hjørne for å se statistikken.